Jesteś tutaj: Start / Projekty unijne

Projekty unijne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
jest realizatorem projektu

„Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka"

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Głównym celem projektu jest zapobieganie rozwojowi dysfunkcji rodzinnych i marginalizacji społecznej wśród 181 dzieci i młodzieży oraz 50 rodzin poprzez wzmacnianie działań interwencyjnych prowadzonych przez placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Płocka w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2019r.

W ramach działań projektowych zostaną utworzone dwie placówki wsparcia dziennego, a działalność już istniejących w strukturach MOPS placówek zostanie wsparta poprzez sfinansowanie dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe. Rodziny przeżywające kryzysy i trudności wychowawcze zostaną objęte wsparciem w postaci doradztwa.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności usług społecznych świadczonych na terenie naszego miasta.

Lider projektu: Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka

Partner projektu: Gmina Miasto Płock

Wartość projektu: 1 063 219,20PLN, w tym dofinansowanie:
- z EFS: 850 575,36PLN
- z BP: 137 827,84PLN

 Kontakt

Biuro Projektu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
ul. Zgliczyńskiego 4, I piętro, pokój 109

Więcej informacji na temat Projektu w zakładce Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka


„CENTRUM WSPARCIA RODZIN - PŁOCK DLA RODZINY"

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX
"Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem",
Działanie 9.1 "Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku realizuje Projekt „CENTRUM WSPARCIA RODZIN - PŁOCK DLA RODZINY".

Głównym celem Projektu jest podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 50 rodzin pełnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Rodziny zostaną objęte zindywidualizowanym i kompleksowym wsparciem jakie będzie oferowało m.in. utworzone w ramach projektu CENTRUM WSPARCIA RODZIN, zapewniające pomoc wspomagającą prawidłowe funkcjonowanie rodziny.

Proponowane działania w ramach Projektu przyczynią się do efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego poprzez przedsięwzięcia na rzecz włączenia społecznego rodzin, zniwelowania do minimum barier utrudniających podjęcie zatrudnienia, zapewnienie zintegrowanego poradnictwa rodzinnego, działania profilaktyczne, terapeutyczne, edukacyjne.

Czas trwania Projektu od 01 czerwca 2016 do 31 maja 2018 roku.

Wartość Projektu wynosi 1 624 658,40, z czego 1 299 726,72 stanowi wkład Funduszy Europejskich.  

Partner Projektu

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
09-402 Płock, ul. Ułańska 1

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku

 Kontakt

Biuro Projektu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
ul. Zgliczyńskiego 4, II piętro, pokój 201
Telefon 024 364 02 45

 

Więcej informacji na temat Projektu w zakładce "CENTRUM WSPARCIA RODZIN - PŁOCK DLA RODZINY"Projekt „Zawodowe metamorfozy"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020
Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 

Cel główny projektu:

Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród 48 bezrobotnych mieszkańców m. Płocka zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy MOPS w Płocku poprzez objęcie ich wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji.

Grupa docelowa:    

48 mieszkańców m. Płocka, pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy MOPS w Płocku.

Działania planowane w projekcie w optymalny sposób przyczynią się do wyrównania szans i zlikwidowania barier dyskryminujących uczestników na rynku pracy,
w szczególności poprzez podniesienie ich umiejętności psychospołecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.

Wartość Projektu wynosi 663.352,01 PLN z czego 530.681,61 PLN stanowi wkład Funduszy Europejskich. 

Okres realizacji : 01.01.2017r. - 31.12.2017r.

Biuro Projektu:

 „Zawodowe metamorfozy"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
ul. Zgliczyńskiego 4, I piętro, pokoje 109-110
Telefon 024 364 02 78

 (obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)

 
Więcej informacji na temat Projektu w zakładce "ZAWODOWE METAMORFOZY"
 

 
"AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA"
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku w partnerstwie z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku, realizuje projekt konkursowy pn. „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”.

Głównym celem Projektu  jest zwiększenie szans na aktywizację społeczną
i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa, poprzez objęcie wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji 120 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Grupę docelową stanowią osoby niezaradne życiowo i społecznie z niskim poziomem kompetencji społecznych, brakiem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego a także problemami ubóstwa, wielodzietności czy niepełnosprawności tj.:

  • bezrobotni zakwalifikowani do III filaru pomocy,
  • niepracujące, korzystające z pomocy MOPS w Płocku,
  • osoby z niepełnosprawnością.

 

Okres realizacji : 02.01.2017r. – 31.12.2018r.

I  edycja :  02.01.2017r. -  31.12.2017r.                   

II edycja :  01.01.2018r. -  31.12.2018r.        

Podejmowane w ramach projektu działania w ramach usług aktywnej integracji przyczynią się do efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego poprzez przedsięwzięcia na rzecz włączenia społecznego uczestników/uczestniczek, zniwelowania barier utrudniających podjęcie zatrudnienia – udział w kursach i szkoleniach, zapewnienie zintegrowanego poradnictwa, działania o charakterze zdrowotnym.


Wartość Projektu wynosi 1.295.992,33PLN z czego 1.036.793,86PLN stanowi wkład Funduszy Europejskich. 

 

 

Lider Projektu :
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
ul. Zgliczyńskiego 4 piętro I, pok. 106, 09-400 Płock
tel. 24 364 70 94 , www.mopsplock.eu

Partner Projektu :
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku
Pl. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 1 lok. 203, 09-400 Płock
tel. 24 262 93 08 , www.twpplock.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020
Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Więcej informacji na temat Projektu w zakładce "AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA"